Miesiąc: marzec 2023

Międzynarodowe Spotkanie A3.1 na Uniwersytecie w Nisz – Serbia

Międzynarodowe Spotkanie A3.1 na Uniwersytecie w Nisz – Serbia

W dniach 27-28 marca 2023 odbyło się Międzynarodowe Spotkanie A3.1 w Niszu (Serbia). Spotkanie odbyło się w oparciu o Uniwersytet w Nis  https://www.ni.ac.rs/en/.

Spotkanie A3.1 służyło koordynacji i współpracy wysiłków mających na celu opracowanie ram kompetencji AI dla osób uczących się na uniwersytetach i w połowie kariery zawodowej, aby wspierać nabywanie umiejętności technicznych, biznesowych i ludzkich przy jednoczesnej integracji perspektywy etycznej.

Wszyscy partnerzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Zbadano następujące tematy:

Najnowocześniejsza analiza wymagań w zakresie AAI
Spotkanie rozpoczęło się od szczegółowej analizy aktualnych wymagań w zakresie sztucznej inteligencji stosowanej (AAI). Zarówno Wasyl Martsenyuk, jak i Georgi Dimitrow dostarczyli cennych spostrzeżeń na temat ewoluujących rozwiązań technologii.

Obecny stan WP3. Podział obowiązków i zadań

Dejan Rancic przedstawił aktualny stan Pakietu Roboczego 3 (WP3) oraz nakreślił obowiązki i zadania przydzielone pomiędzy partnerami. Dyskusja umożliwiła jasne zrozumienie postępu prac nad projektem.

Ramy kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji
Georgi Dimitrov poprowadził sesję informacyjną na temat rozwoju ram kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji. Jego prezentacja położyła podwaliny pod dalsze dyskusje na temat kształtowania edukacji AI.

Wymagania edukacyjne dotyczące sztucznej inteligencji
Igor Jovancevic podzielił się spostrzeżeniami na temat wymagań edukacyjnych związanych z opanowaniem arkan sztucznej inteligencji. W swojej prezentacji podkreśliła podstawowe elementy potrzebne do skutecznej edukacji AAI.

Główna treść i tematyka programu nauczania
Iveta Dirgova Lutakova przedstawiła podstawowe treści i tematy, które będą stanowić program nauczania. Sesja ta zapewniła ustrukturyzowane podejście do projektowania modułów edukacyjnych.

Perspektywa etyczna AAI
Eugenia Kovatcheva przedstawiła kluczową perspektywę dotyczącą rozważań etycznych dotyczących AAI. Jej spostrzeżenia wywołały znaczące dyskusje na temat włączania zasad etycznych do programu nauczania.

Aktualny stan analizy ankiet dla WP2
Koordynatorzy instytucjonalni ze wszystkich uczelni partnerskich przekazali aktualne informacje na temat postępu analizy ankiety dla Pakietu Roboczego 2 (WP2). Ten wspólny wysiłek zapewnił kompleksowe zrozumienie wyników badań.

Działania zarządcze projektu (AdminProject)
Wasyl Martsenyuk omówił administracyjne aspekty projektu, podkreślając kluczowe działania zarządcze i podkreślając znaczenie skutecznego zarządzania projektem.

Upowszechnianie wyników projektu (wydarzenia, publikacje)
Kontynuując poprzednią sesję, Wasyl Martsenyuk omówił strategie rozpowszechniania wyników projektów różnymi kanałami, w tym wydarzeniami i publikacjami.

Obecny stan inteligentnego portalu prac dla AAI
Marcin Bernaś przedstawił aktualne informacje na temat postępów w rozwoju Smart AAI Job Hub, prezentując postępy w tworzeniu platformy łączącej specjalistów AAI z ofertami pracy.

Przygotowanie szkolenia nauczycieli w Czarnogórze
Igor Jovancevic omówił plany i przygotowania do szkolenia nauczycieli w Czarnogórze, podkreślając znaczenie skutecznego wyposażenia nauczycieli do prowadzenia edukacji AAI.

Wnioski:Z podanych powodów międzynarodowe spotkanie A3.1 okazało się kluczowym wydarzeniem w rozwoju projektu Erasmus+ „FAAI”. Wspólne wysiłki instytucji partnerskich położyły mocny fundament pod sukces projektu w zakresie rozwijania kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji na różnych poziomach edukacyjnych.

Spotkanie – Record SI

Spotkanie – Record SI

Wydarzenie odbyło się w Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekord SI, Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biala, Polska.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od ciepłego powitania ze strony szanownego kierownika Katedry Informatyki Wasyla Martsenyuka, reprezentującego Uniwersytet w Bielsku-Białej. Jego uwagi wstępne nadały ton wnikliwej eksploracji stosowanej sztucznej inteligencji (AAI) we współczesnym krajobrazie.

Marcin Bernaś zgłębił aktualne wyzwania stojące przed obszarem Applied AI. Jego prezentacja rzuciła światło na zawiłości poruszania się w stale zmieniającym się krajobrazie sztucznej inteligencji i podkreśliła potrzebę innowacyjnych rozwiązań.

Na scenie pojawiła się Aleksandra Klos-Witkowska, która przedstawiła projekt FAAI. Przedstawiła kompleksowy przegląd celów, partnerów i zidentyfikowanych grup docelowych. Publiczność zyskała cenne informacje na temat zakresu projektu i jego potencjalnego wpływu na różnych interesariuszy.