Етикет: приложен изкуствен интелект

Изследване 5: Въпросник за студенти, магистри и възпитаници на специалност „Информационни системи и технологии“: анализ на състоянието за WP2

Изследване 5: Въпросник за студенти, магистри и възпитаници на специалност „Информационни системи и технологии“: анализ на състоянието за WP2

Това проучване се основава на обширно проучване, проведено като част от
дейностите по реализацията на проекта „Бъдещето е в приложния изкуствен интелект“
по програма „Еразъм+“. Проучването имаше за цел да проучи нуждите и очакванията
на завършилите магистри и възпитаници на специалност „Информационни системи и
технологии“ по отношение на различни теми, свързани с приложния изкуствен
интелект, като целта беше да се изследват знанията и отношението на студентите към
съдържанието на изкуствения интелект, текущото състояние на образованието по
изкуствен интелект и бъдещите насоки на трансформацията на образователната
система към образование, основано на компетентности.

 

Повече информация може да намерите тук: Research 5 bg

Методология проучване на методи, инструменти и рамки за събиране на промишлени данни относно набирането на персонал, необходимите компетенции и нуждите от таланти в областта на ИИ: РП2

Методология проучване на методи, инструменти и рамки за събиране на промишлени данни относно набирането на персонал, необходимите компетенции и нуждите от таланти в областта на ИИ: РП2

Работата се извършва в рамките на проект „Бъдещето е в приложния изкуствен
интелект“ (FAAI) по програма Еразъм+ и е посветена на разработването на методология
за събиране и анализиране на добри практики в областта на приложния изкуствен
интелект (AAI) по отношение на компетенциите, обучението, съществуващите решения
и реални случаи, които могат да се използват за разработване на курсове за обучение в
областта на компетентностното образование. Тук предлагаме дефиниция на добрата
практика в областта на ААИ, заедно със съответните критерии и характеристики.
Предлаганата методология използва системни изследвания, основани на данни, събрани
от съществуващи курсове за обучение в областта на УОИ, пазара на труда, анкети,
попълнени от преподаватели, студенти и работодатели, случаи на използване на УОИ в
науката и индустрията.

Повече информация може да намерите тук: Methodology_collection_BGd

A3.3 Изисквания за обучение с изкуствен интелект: WP3

A3.3 Изисквания за обучение с изкуствен интелект: WP3

Консорциумът на проекта „Бъдещето е в приложния изкуствен интелект“
разработи първата учебна програма за приложен изкуствен интелект, базирана на
компетентности, на ниво висше учебно заведение. Разработката се основава на
разширено системно изследване на съществуващите ресурси, свързани с изкуствения
интелект, и проучване на целевите групи от преподаватели, студенти по
информационни технологии и работодатели, което следва да подобри резултатите от
прилагането на образованието по изкуствен интелект. Под формата на клъстериране на
ключови думи беше изготвен преглед на приложния изкуствен интелект.
Първоначалните данни бяха събрани с помощта на анкетиране, събиране на оферти за
работа, съществуващи курсове за обучение по изкуствен интелект, научни проекти и
реални случаи. Синтетичният анализ на текстовата информация от проучванията беше с
помощта на техниката на облаците от думи. За представянето на курса, базиран на
компетенции, беше използван тензорен подход. Конкретните числови изисквания към
курса под формата на приоритети следват от решаването на задачи за вземане на
решения с помощта на техниката на аналитичния йерархичен процес. Въз основа на
цялостното проучване на анкетите, образователния опит, научните проекти и
изискванията на бизнеса, мета-анализа на последните референции, ние уточнихме
критериите за курса за обучение под формата на тензорно базирано представяне на
компетенциите във връзка със съдържанието и образователните модули.

Повече информация може да намерите тук: A3_3_LearningRequirements bg

Рамка за компетентност: РП3

Рамка за компетентност: РП3

Този резултат очертава инициатива за обучение, насочена към разработване на рамка за компетентност в областта на УОИ. Подходът включва анализ и включване на различни стандарти за компетентност, като например ACM и IEEE. Съдържанието на рамката има за цел да обхване областите на знанието, като се определят обхватът, компетенциите и поддомените. Поддомените са допълнително детайлизирани чрез включването на съответните знания, умения и нагласи. Този всеобхватен подход има за цел да създаде стабилна основа за развитие на компетенциите в бързо развиващата се област на ААИ.

Повече информация може да намерите тук: A3_2 Competence_framework_BG